זמני הלילה

Going through the sugyos of שקיעה, בין השמשות, צאת הכוכבים, תוספת שבת primarily located in שבת לד.-לה and פסחים צג:-צד

%d bloggers like this: