זמני הלילה Summary of third week (Day 8-12)

CLICK HERE FOR A FULL PAGE VIEW OF THE GEMARAS OF THE WEEK

When is בין השמשות

 • ר”ת: לילה begins 4/5 מיל after sunset. (Depending on עולא ורבא  v.s. רבי יהודה). בין השמשות is 2/3 or ¾ of a מיל before לילה. (מחלוקת רבה ורב יוסף. Before that time, it’s יום גמור.
 • מהר”ם אל אלשקר בשם הגאונים ומקצת ראשונים, ביאור הגר”א סימן רסא: Starts at either sunset or 1/12 of a מיל afterwards, and lasts for ¾ of a מיל after sunset.
 • יראים: Starts ¾ of a מיל BEFORE sunset. Sunset, is ודאי לילה.

How long is a מיל

 • 18 minutes (תה”ד והכרעת השו”ע בכמה מקומות)
 • 22.5 minutes (ביאור הגר”א)
 • 24 minutes (רמב”ם)

שיעור מיל להלכה (based on מ”ב וביאור הלכה סימן תנט)

 • מעיקר הדין, 18 minutes
 • במקום הפסד מרובה MAYBE one could at least be מיקל for the opinion of 22.5. (ביאור הלכה) Others hold definitively that even במקום הפסד מרובה, one must hold 18 minutes. (חזון איש)
 • With regards to מליחה one should לכתחילה do it for 23-24 minutes.

One who wants to know the שיעור  of רבי נחמיה

 • רבי נחמיה said בין השמשות lasts for ½ מיל after שקיעה. One who wants to know the שיעור, should go to be טובל when they see the sun בראש הכרמל. When they get out, that’s the שיעור.
  • רש”י וגר”א-Coming to tell us how long the time of ½ מיל lasts.
  • תוספות ורשב”א-Coming to tell us when שקיעה begins. (שקיעה שניה)

רבי יוסי

 • The זמן  of רבי יוסי which is כהרף עין, begins after the בין השמשות of רבי יהודה.
 • Tosfos says that it either the גמרא is מסופק if it’s immediately after the בין השמשות of רבי יהודה or significantly after it, or if it’s just a little bit after, but not a full שיעור טבילה (Which רא”ש proves, is less than 50 אמות, being that one can be טובל in the time it takes to walk 50 אמות.
 • The רא”ש prefers the 2nd צד.
 • The גר”א learns that the בין השמשות of רבי יוסי happen immediately after the בין השמשות of רבי יהודה.

DISCUSSION BOARD

(If one cannot see the discussion board, click here to go directly to google groups)

document.getElementById(‘forum_embed’).src = ‘https://groups.google.com/forum/embed/?place=forum/zmanim-of-the-night’ + ‘&showsearch=true&showpopout=true&showtabs=false’ + ‘&parenturl=’ + encodeURIComponent(window.location.href);

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: