זמני הלילה Summary of fourth week (Day 13-16

CLICK HERE FOR A FULL PAGE VIEW OF THE GEMARAS OF THE WEEK

One who isn’t expert in being משער when בין השמשות begins, should stop doing מאלכה on ערב שבת when:

 • The sun is at the top of the דקל trees
 • On a cloudy day in the city, when one sees the chickens out
 • On a cloudy day in the field, when one sees the ravens out, or one sees the leaves of the דאני plant facing towards the west.

תוספת שבת: דאורייתא, דרבנן, or nothing?

 • Many ראשונים hold תוספת שבת, יו”ט, ויוה”כ is דאורייתא
 • The רמב”ם holds that only תוספת עינוי יוה”כ is דאורייתא.
 • It’s a מחלוקת אחרונים if the רמב”ם holds that על כל פנים there’s a mitzva of תוספת שבת ויו”ט, מדרבנן.

תוספת שבת: How much time to be מוסיף?

 • תוספות says a משהו.
 • רא”ש and ריטב”א require more than a משהו, but don’t give a clear גדר how much.
 • רב משה, רב שלמה זלמן, רב אלישיב: 2 minutes for תוספת. (רב שלמה זלמן ורב אלישיב require an additional 3 minutes out of a חשש that it’s already תחילת בין השמשות)
 • רב נסים קרליץ: 10 minutes.
 • מ”ב: Less than ¾ of a מיל, more than a משהו.

תוספת שבת: How much time can one add?

 • According to ר”ת from תחילת שקיעה till סוף שקיעה.
 • Many ראשונים: פלג מנחה.
 • ביאור הלכה בשם פמ”ג: Even according to ר”ת it’s from פלג. תחילת שקיעה it’s דאורייתא and from פלג, is only מדרבנן.
 • ד”מ בשם מהר”ם: 2 hours before שקיעה (unclear if means תחילת שקיעה or סוף שקיעה)
 • ערוך השלחן: בדיעבד, even if one davens מעריב a few hours before שקיעה.

תוספת שבת: Accepting בפה, בלב,  or just פורש ממלאכה?

 • נדון in ראשונים ואחרונים if one just needs to be פורש ממלאכה, verbally accept it, or specifically daven מעריב or say קידוש to be מוסיף מחול על הקודש.

DISCUSSION BOARD

(If one cannot see the discussion board, click here to go directly to google groups)

document.getElementById(‘forum_embed’).src = ‘https://groups.google.com/forum/embed/?place=forum/zmanim-of-the-night’ + ‘&showsearch=true&showpopout=true&showtabs=false’ + ‘&parenturl=’ + encodeURIComponent(window.location.href);

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: