זמני הלילה Chazara Day 1-3 Gemaras in Shabbos דף לד עמוד א עד דף לה עמוד ב

Day One

Day Two דף לד עמוד ב עד דף לה עמוד א

Day Three דף לה עמוד א עד לה עמוד ב

DISCUSSION BOARD

(If one cannot see the discussion board, click here to go directly to google groups)

Leave a Reply

%d bloggers like this: