זמני הלילה Summary of fourth week (Day 13-16

One who isn’t expert in being משער when בין השמשות begins, should stop doing מאלכה on ערב שבת when: The sun is at the top of the דקל trees On a cloudy day in the city, when one sees the chickens out On a cloudy day in the field, when one sees the ravens out,Continue reading “זמני הלילה Summary of fourth week (Day 13-16”

זמני הלילה Summary of third week (Day 8-12)

When is בין השמשות ר”ת: לילה begins 4/5 מיל after sunset. (Depending on עולא ורבא  v.s. רבי יהודה). בין השמשות is 2/3 or ¾ of a מיל before לילה. (מחלוקת רבה ורב יוסף. Before that time, it’s יום גמור. מהר”ם אל אלשקר בשם הגאונים ומקצת ראשונים, ביאור הגר”א סימן רסא: Starts at either sunset orContinue reading “זמני הלילה Summary of third week (Day 8-12)”